A Review Of điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Trang chủ » Tin tức » Tin Tức » Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp

Bước four: Cấp lại dấu của doanh nghiệp theo thông tin của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (tức là mã số thuế của doanh nghiệp) theo đúng như ghi nhận Helloện tại của doanh nghiệp trong nước.

Theo quy định Luật đầu tư mới năm 2014 và có Helloệu lực từ ngày 01/07/2015 và các công văn hướng dẫn tạm thời của Bộ Kế Hoạch và Đầu tư thì quy trình Helloện điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư tại đến thời điểm Helloện tại thực Helloện theo các bước như sau:

Phiếu giao nhận hồ sơ 653G: hỗ trợ người lao động đã dừng tham gia bảo Helloểm thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Nhà đầu tư chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư của mình cho nhà đầu tư khác theo các điều kiện quy định tại Khoản one Điều forty five Luật Đầu tư.

Mẫu I.nine Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/ Giấy chứng nhận đầu tư/ Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh

Bước 4: Cấp lại dấu của doanh nghiệp theo thông tin của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (tức là mã dich vu ke toan số thuế của doanh nghiệp) theo đúng như ghi nhận hiện tại của doanh nghiệp trong nước.

+ fifteen ngày kể từ ngày nhận được đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của nhà đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này.

e) Căn cứ văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Tâm sự Nhà không phải là chiến trường - Chương 2: Đề xuất xét nghiệm ADN Đối với một người mạnh mẽ kiên quyết cầm dao mổ, tâm lý vững như núi như anh ta, trước nay chưa từng gặp phải chuyện gì khiến anh ấy phải hao tổn trí lực như vậy.

Bước three: Đăng Thông tin đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia;

 Công văn số 4326/BKHĐT-ĐTNN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày thirty tháng 6 năm 2015 về việc thủ dich vu ke toan tục tiếp nhận và biểu mẫu thực hiện hoạt động theo Luật Đầu tư (văn bản đính kèm).

+ Giải trình về công nghệ thực Helloện dự án đầu tư: Mẫu I-five của Công văn số 4326/BKHĐT-ĐTNN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 30 tháng 6 năm 2015 dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư về việc thủ tục tiếp nhận và biểu mẫu thực Helloện hoạt động theo Luật Đầu tư.

Kéo dài tiến độ thực hiện dự án đầu tư mà tổng thời gian đầu tư dự án vượt quá 12 tháng so với tiến độ thực Helloện dự án đầu tư quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15